A jelen tájékoztató az evDirect Kft. által az evDirect applikáció és weboldal biztosításával kapcsolatban részére megadott vagy szükségszerűen tudomására jutott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

1.1. Az Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán az evDirect (a továbbiakban: „Adatkezelő”):

 • Adatkezelő: evDirect Kft.
 • Székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46. 3. em. 1.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-354544
 • Weboldal: evdirect.hu
 • E-mail cím: info@evdirect.hu
 • Telefonszám: +36 30 550 9858
 • Adatvédelmi tisztviselő: Hartung Kornél, ügyvezető (corp@evdirect.hu)

1.2. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az “Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható. Az Adatkezelő által kezelt adatok személyes adatok.

2.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya, az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok az evDirect magyarországi elektromos autó töltőállomások hálózatát tartalmazó webolda és alkalmazás. Adatbázisa részletes, naprakész, és folyamatosan frissülő. Az alkalmazás használatához folyamatos internet kapcsolat szükséges. Az Alkalmazásban szereplő információk helyességéért az Üzemeltető nem felel, azt a Felhasználó saját felelősségére jogosult felhasználni.

2.2. A jelen Tájékoztató az evDirect rendszerének igénybe vétele kapcsán az Érintettek önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésre (az Érintett az Alkalmazás által felkínált „regisztrációsadatlap” kitöltésével, valamint Adatkezelőnek történő megküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje) adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett az email címének megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Adatkezelő honlapján a belépéskor felugró ablakban tájékoztatni. A Felhasználó a szolgáltatás további igénybevételével – kifejezett hozzájáruló nyilatkozat hiányában is – kijelenti, hogy a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul vette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.4. A személyes adatai megadásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat megadásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Ahogyan ez a hozzájáruló nyilatkozatban is szerepel, Ön jogosult arra, hogy – hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

2.5. A fenti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

3. Adatkezelésünk jogalapja az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“Általános Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

4. Az Adatkezelés célja az Alkalmazás közösségi alapú értékelésének, véleményezésének lehetővé tétele az Alkalmazás személyre szabott és optimális működése érdekében és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, beleértve a szolgáltatással kapcsolatos e-mail megkeresések fogadását. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag célhoz kötötten használja fel.

5. Kezelt adatok köre

 • e-mail cím
 • vezetéknév és keresztnév
 • számlázási cím
 • autó típusa

6. Az adatok megismerésére csak az adatbázist karbantartó fejlesztő munkavállalók jogosultak.

7.1. A kezelt személyes adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

7.2. Az Érintett fogyasztó hozzájárulásával kezelt adatok az érintett kérésére is bármikor törlésre kerülnek.

7.3. Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg az Érintett az Alkalmazáson belül a profil törlést nem végzi el, illetve, ameddig a személyes adatainak törlését – a szolgáltatásról történő leiratkozás útján – az Adatkezelőtől írásban nem kéri. A törlés időpontja az Érintett törlés iránti kérelmének (leiratkozásának) Adatkezelő részére – elektronikus úton – történő megküldésétől számított legfeljebb 10 munkanap.

7.4. Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait:

 • ha annak kezelése jogellenes, vagy ha
 • ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy
 • ha az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy
 • ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

7.5. Az Alkalmazás működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonta, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható. Az Érintettnek lehetősége van a személyes adatait az Alkalmazás felületén található „Fiókom” fül alatt bármikor módosítani. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, zárolása iránti igény elektronikus levél útján megküldött kifejezett, írásos nyilatkozattal is közölhető.

8.1. Adatbiztonság Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.2. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével,megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

8.3. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

8.4. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a kezelt személyes adatokhoz. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

8.5. Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírus-írtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználóhoz rendelhetők.

9. Adatkezelők:

 • KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.), amely az alkalmazásban használt Számlázz.hu számlázási modul szolgáltatást biztosítja. Kezelt adatok köre: számlázási adatok.
 • myPOS Services OOD (Business Park Varna No B1, Varna, Bulgária) fizetési szolgáltatást biztosítja. Kezelt adatok köre: számlázási adatok.