Érvényes: 2020. május 11-től.
Verzió: 2023. november 13.

1. Bevezető

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az 101 ev Grid Kft. mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett elektromos gépjármű töltőberendezések, valamint az elektromobilitás szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1.2. Szolgáltató Adatai
  • Neve: 101 ev Grid (továbbiakban “GRID”)
  • Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 101.
  • Elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@evdirect.hu
  • Cégjegyzékszáma: 01-09-354544
  • Adószáma: 27333994-2-42
  • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Telefonszáma: +36 20 288 2545
  • A szerződés eredeti nyelve: magyar
  • A tárhely-szolgáltató adatai: Lautuscline Bt.
1.3. Fogalmak

“ÁSZF”: jelen elektromobilitás szolgáltatás és elektromos töltőberendezés üzemeltetés Általános szerződési feltételeit jelenti, mely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77 § értelmében általános szerződési feltételnek tekintendő. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi valamennyi a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződésnek.

“Töltő”: GRID által nyilvánosság számára hozzáférhető magán-, vagy közterületen üzemeltetett elektromos, vagy tölthető hibrid meghajtású gépjárművek energiatárolójának üzemanyacélú töltéséhez használt töltőberendezés, valamint ezen töltőberendezések működtetéséhez szükséges eszközök és berendezések.

“Elektromobilitás szolgáltató”: GRID, aki az elektromobilitás felhasználónak elektromobilitás szolgáltatást nyújt jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint.

“Elektromos töltőberendezés üzemeltető”: GRID, aki az üzemeltetési engedély birtokában a nyilvános töltőberendezést rendeltetés szerűén működteti, annak műszaki üzemeltetését és karbantartását végzi, azon elektromobilitás szolgáltatást nyújt az elektromobilitás felhasználók számára, illetve biztosítja az elektromobilitás szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételeit.

“Felek”: GRID és Ügyfél.

“Felhasználó”: az elektromobilitás szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, aki jelen ÁSZF alapján az GRID elektromos töltőberendezéseit használva elektromos, vagy tölthető hibrid meghajtású gépjárművének energiatárolóját üzemanyag céllal tölti, valamint igénybe veszi az GRID internetes, vagy applikációban nyújtott szolgáltatásait.

“Foglalási limit”: Ügyfél által kiválasztott összeg, amely a weboldallal történő áramvételezés megkezdése előtt, a weboldalon adott felhatalmazás alapján az Ügyfél Bankkártyáján a foglalás biztosítékaként előzetesen terhelésre kerül. Amennyiben az áram díja eléri a Foglalási limitet, a töltési folyamat megáll. Amennyiben a töltés végén a számított Díj alacsonyabb a Foglalási limitnél, a Bankkártyát a számított díjjal terheljük meg.

„Töltési egység”: 1 kWh és 1 perces töltési időtartam.

„Elszámolási egység”: minden megkezdett 1 kWh villamos töltés, valamint minden megkezdett 1 perc időtartam.

„Díj”: GRID honlapján közzétett díj, amely a Töltőn vételezett üzemanyag célú elektromos áram díja. A Díj Alapdíjból, kWh-díjból, valamint Percdíjból állhat.

“Szellemi tulajdon”: minden szoftver, adat, szerzői jog, védjegy, szolgáltatási védjegy, ezenkívül bármely termékmintához, márkanévhez, illetve tanúsító védjegyhez fűződő (bejegyzett, illetve be nem jegyzett) jog, földrajzi árujelző, felvett név, domain-név, márkanév vagy bármely egyéb eredet-megjelölés, az előbbiekkel kapcsolatban álló goodwill, továbbá ezek bejegyeztetése bármely jogrendszerben, illetve a bejegyeztetés iránti igény bejelentése, mindezek bővítését, módosítását vagy megújítását is beleértve. A találmányokhoz, felfedezésekhez és eredeti elgondolásokhoz fűződő jogok – akár oltalomképesek valamely jogrendszerben, akár nem -, továbbá szabadalmak, azok bejelentése, valamint a bejelentett szabadalmak megújítása, kiterjesztése, illetve megerősítése iránti igények bejelentése bármely jogrendszerben, ezen kívül nem-nyilvános információkhoz, üzleti titokhoz, know-how-hoz, kémiai összetételhez, eljárásokhoz, folyamatokhoz, kutatási eredményekhez, találmányi feljegyzésekhez, teszteredményekhez, piackutatáshoz, szoftverhez és bizalmas információkhoz – akár oltalomképesek, akár nem – fűződő jogok bármely jogrendszerben, továbbá annak joga ugyancsak bármely jogrendszerben, hogy a jogosult személy korlátozza ezek felhasználását, illetve nyilvánosságra hozatalát. Írások és egyéb munkák – akár szerzői jogi védelem alatt állnak valamely jogrendszerben, akár nem -, továbbá ezek megújítása, kiterjesztése, valamint egyéb jogok, licencek és más hasonló szellemi tulajdon, vagy ezekhez fűződő jogok.

“Szolgáltatás”: GRID által üzemeltetett Töltőn keresztül nyújtott elektromobilitás szolgáltatás, amelyet a Felhasználó elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tárolójának töltése céljából vesz igénybe.

“Termék”: üzemanyagcélú elektromos áram

“Külső Szolgáltató”: Szolgáltatás nyújtása során az GRID oldalán és érdekében közreműködő magánszemély vagy jogi személy.

“Vis Maior”: azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan külső körülményeket jelenti – ideértve különösen, de nem kizárólag a háborút, földrengést, árvizet, járvány, tűzvészt, terrorcselekményt, UFO és atomtámadást, zombi apokalipszist –, amelyek a Felek akaratától függetlenek és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében.

“Weboldal”: GRID hivatalos weboldala: http://evdirect.hu/

“Applikáció”: Google Play Store-ból és az Apple AppStore-ból ingyenesen letölthető 101 GRID elnevezésű mobiltelefonos alkalmazás

2. Általános rendelkezések

2.1. Jelen ÁSZF célja, hogy meghatározza az GRID és a Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos legfontosabb jogi feltételeket.

2.2. A jelen ÁSZF rendelkezései a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (VET Vhr.), valamint az 243/2019. (X. 22.) Korm. Rendelet az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről rendelkezéseinek a figyelembevételével kerültek meghatározásra.

2.3. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Felhasználóra, az GRID-re és a Külső Szolgáltatóra.

2.4. A Töltőt kizárólag érvényes gépjárművezetői engedéllyel rendelkező magánszemélyek kezelhetik.

2.5. ÁSZF az elfogadás napjától kezdődően visszavonásig hatályos.

2.6. Felhasználó a GRID Töltőhöz tartozó parkolóhelyre történő beállással vagy a GRID Töltőn megkezdett töltéssel, valamint a GRID Weboldalának vagy Applikációjának megnyitásával elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2.7. GRID Töltőhöz tartozó parkolóhelyet kizárólag a GRID Szolgáltatás igénybevételének céljára szabad elfoglalni.

2.8. A Töltőhöz tartozó parkolóterületen szabálytalan helyfoglalás esetén 10 perc elteltével a GRID jogosult 120 Ft/perc pótdíjat felszámolni, mely rendszámazonosítást követően a jogosulatlan parkolóhelyet foglaló gépjármű üzembentartója felé kerül kiszámlázásra.

2.9. A szabálytalanul a Töltőhöz tartozó parkolóterületet 60 percen túl foglaló járművek a tulajdonos költségére elszállításra kerülnek.

2.10. Az üzemanyagcélú elektromos áram értékesítésére vonatkozó szabályok

3. Üzemanyagcélú elektromos áram értékesítésére vonatkozó szabályok

3.1. Az elektromos áram értékesítése kWh és perc alapú elszámolással történik. A töltés befejezésekor a töltőoszlophoz tartozó parkolóterületet azonnal el kell hagyni, az parkolásra nem használható.

3.2. A töltésre vonatkozó részletes leírást a Weboldal útmutatója tartalmazza. A töltőoszlop használatára vonatkozó rövid útmutató piktogramos formában a töltőoszlopon található.

3.3. A Weboldal valamint a töltőoszlop használatára vonatkozó részletes útmutató megtekinthető a https://evdirect.hu/ weboldalon.

3.4. A töltés indítása során a Weboldal felhasználásával meg kell határozni az elektromos áram vételezésére szolgáló töltőoszlopot, és a használni kívánt kar típusát. A töltés indításakor a Weboldal az Ügyfél által a Weboldalon a felkínált lehetőségek közül kiválasztott Foglalási limit összegét zárolja az Ügyfél bankkártya-számláján. Amennyiben ez a fedezet nem áll rendelkezésre, a Weboldal a töltési kérést elutasítja . A zárolás a vételezett üzemanyagcélú elektromos áram ellenértékének elszámolásáig tart. Az elektromos áram vételezésének befejezésekor a fizetés a Weboldal alkalmazásával, a BARION elszámolási rendszer igénybevételével, a megadott bankkártyaszámla terhelésével történik. Fizetéskor kizárólag a vételezett üzemanyag célú elektromos áram díja kerül levonásra. Amennyiben a vételezett elektromos áram ellenértéke nem éri el a foglalási limit összegét, a különbözet a bankkártyán felszabadul. A felszabadítás időtartama bankonként változik. Mind a terhelés, mind a jóváírás a bankkártyán valós idejű eljárásban történik. A vételezett üzemanyag célú elektromos áram ellenértékéről GRID számlát állít ki, amelyet elektronikus úton megküld az Ügyfél regisztráció során megadott e-mail címére.

4. GRID és az Ügyfél felelőssége

4.1. GRID nem vállal semmilyen felelősséget azért, ha Ügyfél az internet, illetve mobil hálózat kimaradása, a Weboldal működési zavara, vagy az elektromos töltőállomás meghibásodása miatt GRID által üzemeltetett elektromos töltőállomáson nem tud üzemanyagcélú elektromos energiát vásárolni. Az emiatt az Ügyfélnél bekövetkezett károkért GRID a felelősségét kizárja.

4.2. GRID semmiféle felelősséggel nem tartozik az Ügyfélnek a Weboldal üzemeltetője, a banki elszámolási rendszer üzemeltetője vagy az értékesítési pontot üzemeltető más személy által esetlegesen okozott károkért. Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével összefüggő kártérítési igényével közvetlenül a fent megjelölt személyekhez fordulhat.

4.3. GRID semmilyen felelősséget nem vállal az elektromos töltőállomás szolgáltatását igénybe vevő Ügyfél hamis adatok megadásával más harmadik személynek okozott károkért.

4.4. Ügyfél teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldal használatához szükséges regisztráció során megadott adatai a saját valós és érvényes adatai.

4.5. Ügyfél az elektromos töltőállomás szolgáltatásának igénybevétele során köteles az elektromos töltőoszlop használati utasítását betartani, a rendeltetésellenes használatból származó, valamint Ügyfélnek felróható egyéb okból keletkezett károkért Ügyfél teljes felelősséggel tartozik.

4.6. A töltő minden magyar és nemzetközi szabványnak megfelel. GRID és a töltőt gyártó vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a töltő ne okozzon kárt Ügyfél járművében. Amennyiben a töltési folyamattal járó kommunikáció hibajelzést generál a gépjármű rendszerében, a hibakód törlése a gépjármű üzemeltetőjének feladata. A töltési szolgáltatás igénybevételével a gépjármű üzemeltető tudomásul veszi ezt.

4.7. GRID heti rendszerességel, emailben és/vagy SMS-ben küldi a díjbekérőt, a díjbekérő kiküldésének napját megelőző héten történt töltésekről. GRID heti egy emailben/SMS-ben tájékoztatja Ügyfelet a fizetendő töltési díjról, melyet Ügyfél az emailben meghatározott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel teljesít. A díjbekérő fizetési határideje a kiállítástól számított 8 (nyolc) nap.

4.8. GRID jogosult a 4.7. pontban meghatározott fizetési határidő lejárta után emailben, SMS-ben, vagy postai küldemény formájában fizetési feszólítást küldeni, melynek fizetési határideje legalább 8 (nyolc) nap. A fizetési felszólítás eredménytelensége esetén GRID jogosult a követelést közjegyző általi fizetési meghagyással érvényesíteni. A fizetési meghagyás Ügyindítási díja 34 990 HUF + 3% (min. 8 000 HUF, max. 300 000 HUF), melyet Ügyfélnek kell megfizetnie.

5. Jogviták rendezése

5.1. A Felek között a jelen Szerződés alapján, vagy azzal – pl. annak megkötésével, teljesítésével és megszűnésével – összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket, továbbá a Szerződés meghatározott időbeli hatálya előtt vagy után előállott jogi helyzetet a Felek kötelesek békés úton rendezni és tisztázni.

5.2. Amennyiben a Felek egy felmerülő vitás kérdésben nem tudnak peren kívül, közvetítő útján megegyezni, úgy a jogvita eldöntésére kikötik a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett működő Választott bíróság illetékességét. A Választott bíróság a saját eljárási rendje szerint, háromtagú tanácsban jár el. Az eljárás nyelve magyar.

6. Nyelvhasználat

A jelen Szerződéssel összefüggő valamennyi értesítés és egyéb közlés magyar nyelven történhet.

7. Részleges érvényesség

Amennyiben a jelen Szerződés egyik vagy másik rendelkezése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyul, úgy ez a tény nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét. A Feleknek jóhiszemű tárgyalások útján kell módosítaniuk a Szerződés érintett rendelkezését (rendelkezéseit), mégpedig úgy, hogy a módosítás a lehető leginkább tükrözze a Szerződést létrehozó Felek eredeti szerződéses szándékát.

Fiókom
Térkép
Közelben
Töltéseim